Velkommen til byen

Årgang: 7.-10. klasse

Fag: Tværgående tema “Demokrati og fællesskab” og/eller Samfundsfag

Timeforbrug: 90 minutter eller mere

I “Velkommen til byen” tager eleverne afsæt i deres eget lokalområde. Forløbet betoner, at ‘en velkomst’ rummer en dobbelthed: Et ejerskab over det, man byder velkommen til, men samtidig en åbenhed og nysgerrighed på, hvem/hvad man byder velkommen. Klassen undersøger og diskuterer i fællesskab, hvad deres by har at tilbyde nye borgere. I mindre grupper designer eleverne en aktivitet målrettet en bestemt tilflytter.

Eleverne skal bruge deres kendskab til lokalområdet som en ressource, der kan komme tilflyttere til gode. I fællesskab skal de:

  • overveje hvad der er særligt ved deres by
  • undersøge hvad fællesskabet kan tilbyde mennesker med forskellige behov ( fx forskellige aldersgrupper)
  • planlægge aktiviteter, der skal få forskellige slags tilflyttere til at føle sig velkomne i lokale fællesskaber. 

Læringsmål

Forløbet får eleverne til at overveje, hvordan lokalsamfundet kan matche behov, der er hhv. lig med og forskellige fra elevernes egne. Derved opfyldes målsætningen i Børne- og undervisningsministeriets tværgående tema for grundskolen “Demokrati og fællesskaber,”  at skolen medvirker til at udvikle “elevernes evne til at være solidarisk med dem, der er en del af samme fællesskaber som dem selv, og dem som ikke er”. 

Samfundsfag: Forløbet kan også udvide elevernes “forståelse af, hvordan mennesker både påvirkes af og påvirker samfundet, og de skal kunne forstå hverdagslivet i et samfundsmæssigt perspektiv,” jf. målsætningen for Samfundsfag (Samfundsfag Fælles Mål 2019 stk 2). 

Undervisningsplan

Lektion 1 

1. Indled timen med en fælles diskussion, hvor I definerer det særlige ved jeres by (fx natur, kultur, historie) Brug 15 min. 

2. Inddel klassen i grupper á tre. Hver gruppe researcher på, hvad jeres by har at tilbyde tilflyttere. Grupperne målretter deres research enten børn- unge- voksne- eller gamle. Læreren sørger for, at alle kategorier bliver dækket. I slutningen af timen noterer grupperne selv deres vigtigste konklusioner på tavlen, som læreren har opdelt i 4 felter, der passer til kategorierne. Brug 30 min. 

Lektion 2

3. Indled timen med at rette opmærksomheden mod tavlen med den fælles research. Sørg for at klassen forstår, hvad stikordene på tavlen handler om.  Brug 10 min. 

4. Læreren uddeler nu ‘tilflyttere’ (Tilflytteropgaver) til eleverne, der samarbejder i grupper á 2. Gruppens opgave er at foreslå  en aktivitet, som passer til deres “tilflytter”. Hvis det er en enlig pensionist  kunne det fx lyde: Som ny i byen foreslår vi, at du kommer til tirsdagcafé i Hjerterummet hos byens  Røde Kors afdeling. Det er i tirsdagscaféen Røde Kors’ besøgsvenner mødes, og her er mulighed for.. etc.

5. Gruppen skriver et brev til tilflytteren, hvor de forklarer borgeren/familien hvorfor deres forslag er en god måde at komme ind i byen på. Start med Hej. Som ny i byen foreslår vi at, du … Brug 40 min.

Download Tilflytteropgaver

Forberedelse

  • Mind eleverne om at medbringe computer til timen 
  • Print pdf’en “tilflytteropgaver” og klip den i strimler 
  • Overvej, hvordan elevernes aktiviteter skal præsenteres 

Det beskrevne forløb kan afvikles over 2 lektioner (helst sammenhængende), men kan I bruge mere tid er det en god ide at indhente nogle råd fra lokale i andre aldersgrupper end eleverne. Eleverne kan f.eks. interviewe deres forældre om, hvad de ville pege på som det særlige ved deres lokalområde/by/kommune.  

Der er naturligvis også mulighed for at realisere nogle af tankerne i praksis. I kan selv forsøge selv at kontakte tilflyttere, som kan afprøve jeres aktiviteter. Måske via sociale medier eller en lokal brugs.

Læreren kan sandsynligvis få kommunen til at formidle kontakt til den, der er tovholder  på kommunens velkomstaktiviteter til nye borgere og drøfte mulighederne. I de kommuner, vi har spurgt, sker det ved at kontakte borgmesterkontoret eller Kultur- og Fritidsforvaltningen. 

En mulig aktivitet kan være at arrangere en en guidet tur i lokalområdet/kommunen for tilflyttere. I så fald skal der naturligvis aftales med de lokale institutioner, virksomheder og personer, som I vælger at besøge, hvad der skal ske på de enkelte stop.

Download Velkommen til byen som pdf

Demokratiskolen er meget interesseret i jeres erfaringer og feedback, så vi kan forbedre vores tilbud. Mail os på kontakt@demokratiskolen.dk