Unges Kommune Vurdering

Årgang: 7.-10. klasse

Fag: Samfundsfag og tværgående tema

Timeforbrug: 90 minutter eller mere

Forløbet skal få eleverne til at bedømme rammerne for unge i kommunen. De skal trække på det de ved, men de skal også se ud over deres egen, private situation. Først finder de fakta om unges lokale forhold på nettet. Derpå diskuterer de nogle spørgsmål, hvor deres erfaringer og holdninger kommer i spil. Til sidst svarer de på en række spørgsmål om unges forhold i kommunen. Demokratiskolens site beregner automatisk gennemsnittet af klassens holdninger. Dermed bliver det klart, hvor tilfredsheden halter og eleverne får anledning til at forklare og eksemplificere.   

Sitet omregner også automatisk elevernes svar til en karakter på syvpunktsskalaen. Læreren/klassen kan vælge at sende denne “karakter”  til kommunen sammen med et følgebrev.

Læringsmål 

Projektet falder ind under formålet med det tværgående tema Demokrati og fællesskaber, hvor formålet bl.a. er “ at styrke elevernes oplevelse af og ageren i samfundets fællesskaber og de fællesskaber, som de til dagligt indgår i.”  Fokus er på det lokale ungdomsliv, hvor de nære fællesskaber spiller en central rolle, men hvor det  kommunale fællesskab også spiller en stor rolle, som mange ikke er så bevidste om.

Projektet kan også udfylde formålet for Samfundsfag, hvor det bl.a siges, at “Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet.”  Øvelsen er netop at undersøge, diskutere og vurdere, hvor godt de lokale rammer fungerer for unge. Øvelsen lægger desuden op til træne elevernes “viden om informationssøgning om lokale forhold, bla. med digitale medier.”

Undervisningsplan

Del  arket Undersøgelse og debat – UKV ud til klassen nogle dage før lektion 1 og bed eleverne finde svarene på fakta-spørgsmålene på side 1 inden første lektion. Nogle svar kan findes på kommunens hjemmeside, andre skal googles frem. 

Start lektion 1 med at lade eleverne byde på svarene og diskutér de svar, der ikke er oplagte. Del derefter klassen op i grupper á 3-5 elever og bed grupperne komme frem til et fælles svar på spørgsmålene på side 2, hvis de kan. Giv diskussionen god tid, og lad dem fremlægge/diskutere i hele klassen, når du fornemmer, at de er klar.

I lektion 2 skal eleverne gå ind på et spørgeskema, som du har oprettet for klassen (se hvordan  nedenfor under Forberedelse). Spørgeskemaet består af 23 faste spørgsmål om forskellige facetter af unges liv. Eleverne skal rate ungelivet i kommunen med et tal mellem 1 og 10.  Alle skal svare på alle spørgsmål, men hvis en elev ikke har en mening om et emne, kan eleven klikke på en middelværdi (5 eller 6). Du kan lade dem arbejde sammen to og to. men de skal svare hver for sig. Giv dem ca.15 minutter til det.

Når alle har svaret og trykket ”Indsend dine svar” nederst i skemaet, finder du webadressen, der fører dig til elevernes “Resultatside” (Se nedenfor). Her ser du gennemsnittet af elevernes svar på de enkelte spørgsmål. Drøft emner, der fylder meget for eleverne eller bed om eksempler på de områder, hvor de er mindst tilfredse med ungelivet i kommunen.  

Nederst på resultatsiden står et gennemsnit for alle spørgsmål, regnet om til karakterskalaen.  Du kan sætte punktum for diskussionen ved at fortælle klassen, hvilken karakter de har givet ungelivet i kommunen.

I kan vælge at informere kommunen om resultatet. I de fleste tilfælde vil klassen nok modtage et svar på én eller anden måde. Måske har et par elever mod på opgaven med at få et brev afsted efter timen. Brug evt. denne skabelon: Brev til kommunen

Forberedelse

Arket ”Undersøgelse og debat – UKV” træner eleverne i at undersøge lokale forhold og tage stilling. Samtidig sikrer det, at elevernes vurdering af kommunens ungeliv i ”UKV’en” bygger på nogle forudgående undersøgelser og overvejelser. Arket er en wordfil, der kan redigeres, hvis læreren foretrækker nogle andre spørgsmål og diskussioner.  

Fakta-spørgsmålene lægger op til at finde det lokale svar på generelle spørgsmål. Det er afprøvet på en række kommuner, men ikke alle. Spørgsmålet om der findes en afdeling i kommunen af Natur og Ungdom i kommunen, kan undersøges på www.nogu.dk  Spørgsmålet om unges frivillige arbejde kan evt findes hos Ungdommens Røde Kors: www.urk.dk Der er næppe kommuner, der tilbyder overnatning til unge, ”hvis ens forældre er helt umulige” (med mindre der er tale om mishandling og lignende). Økonomisk tilskud til en gadefestival, kan man bl.a. spørge biblioteket om.

Du laver en kopi af Demokratiskolens UKV-skema ved at klikke på dette link: Spørgeskema til klassen  Der åbnes så et vindue, hvor du skal navngive dit skema og trykke på knappen ”Opret spørgeskema”. Du får et nyt vindue med to webadresser (URL’ er – de begynder med platform.demokratiskolen.dk/ukv-spoergeskema og slutter med navnet du selv har indtastet). Kopier de to URL’er ind i et tomt dokument og gem dem på din computer. Den første URL linker til det spørgerskema, som eleverne skal besvare. Den anden URL linker til en side, hvor du kan se de gennemsnitlige svar for hele klassen. Går der ged i det, så start forfra.

Del den første URL med eleverne, så de kan besvare skemaet. Det skal ske via deres egne devices (f.eks. tablet, computer eller smartphone). Man kan ikke svare to gange fra samme device.

Skabelonen med brevet til kommunen kan redigeres. Find “rette modtager” i kommunen (f.eks. borgmesteren eller Børne- og Ungeudvalget eller tilsvarende). Både elevernes bedømmelse i de 23 spørgsmål og deres eksempler vil sandsynligvis interessere de fleste kommuner, der normalt ikke får særlig meget information om holdninger hos lokale unge.

Download UKV – Unges Kommune Vurdering som pdf

Demokratiskolen er meget interesseret i jeres erfaringer og feedback, så vi kan forbedre vores tilbud. Mail os på kontakt@demokratiskolen.dk